මෙම CPPCC ජාතික කමිටුවේ උප සභාපති, අපේ නිෂ්පාදන සංචාරය හා යෝජනා ලබා

හන්ග් ලී, යාන් ලී ගු Wanfeng, සහ වෙනත් ජාතික යුධ-සිවිල් ඒකාබද්ධ ප්රමුඛ කණ්ඩායම් විසින් නායකත්වය ගාඕ Yunlong එම CPPCC ජාතික කමිටු උප සභාපති හා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු සම්මේලනයේ සභාපති, Merong සමූහය ඇලුමිනියම් කැබින් නිෂ්පාදන ගොස් වටිනා උපදෙස් හා අගය කළා.

图片 1 图片 3图片 4


Post time: May-03-2018

WhatsApp Online Chat !